TKP HEADLINE

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 ประเภทแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายแสงเลิศ กงซุย


ประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้

กศน.ตำบลโพนสูง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยวาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล กศน.ตำบลโพนสูงได้ทำ MOU กับ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายแสงเลิศ กงซุย ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำ กศน.ตำบล ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของ กศน.ตำบลโพนสูง อ่านเพิ่มเติม...

ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้ไท

 


ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของผู้ไท

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งทางสังคม และเศรษฐกิจ เนื่องจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดขึ้นจากความรอบรู้ ประสบการณ์ แนวคิดที่สังคม หรือชุมชนได้ถ่ายทอด สืบสานต่อกันมา ด้วยคนไทยแต่โบราณ มีภูมิปัญญาฉลาดล้ำลึก ในการประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ จากสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น เพื่อการดำรงชีวิตอย่างสุขกาย สบายใจ โดยเฉพาะภูมิปัญญาด้านปัจจัยพื้นฐาน แห่งการดำรงชีพ ประกอบด้วยความสามารถ ในการแสวงหาอาหาร การปลูกสร้างที่อยู่อาศัย การคิดค้นประดิษฐ์สิ่งทอ เพื่อการนุ่งห่ม และความรู้ในการบำบัดรักษา โรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งช่วยให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง นับแต่อดีตดำรงค์ อยู่ได้อย่างสุขสงบ สืบถึงปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม...

หลงเสน่ห์ผ้าลายพันมหาบ้านสะงวย


 หลงเสน่ห์ผ้าลายพันมหาบ้านสะงวย

ชื่อกลุ่ม กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านสะงวย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

ประวัติผ้าลายพันมหา ณ บ้านสะงวย หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี มีพี่น้องสองคน คือคุณยายเป้า อดทนพี่สาวและคุณยายจันทา รูปทน น้องสาว ทั้งสองประกอบอาชีพทอผ้าเป็นอาชีพเสริมมีชื่อเสียงในเรื่องการทอผ้าที่สวยงามและหลากหลายรูปแบบ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ มีพระภิกษุรูปหนึ่งคือพระญาณวิสุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาทิพย์ เจ้าคณะอำเภอหนองหานฝ่ายธรรมยุตในปัจจุบันได้เดินทางมาพบสองพี่น้องคู่นี้เพื่อให้ทอผ้าให้โดยท่านเขียนลายผ้าใส่กระดาษมาให้ดูเป็นแบบในการทอ สองพี่น้องถามว่า ชื่อลายอะไร ลายสวยดี ท่านตอบว่ามาหาสองพี่น้องตั้งหลายครั้งแล้วกว่าจะได้เจออุปมาเป็นพันครั้งจึงขอตั้งลายผ้านี้ว่าลาย “พันมาหา” ก็แล้วกัน เมื่อเรียกกันต่อๆมาจึงเพี้ยนเป็นลาย “พันมหา” อ่านเพิ่มเติม...

หมอดินอาสา


 หมอดินอาสาดีเด่น

การจัดการดินและน้ำในการเกษตร


นายทวีป สังกา

หมอดินประจำหมู่บ้าน

บ้านคำเลาะ หมู่ที่ 1 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

นายทวีป สังกา เป็นเกษตรกรที่มีความสนใจในด้านการเกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่งานพัฒนาที่ดินและอาสาที่จะเป็นตัวแทนประจำหมู่บ้าน และตำบลซึ่งได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งให้เป็นหมอดินอาสา โดยยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อ่านเพิ่มเติม...


วัดกู้แก้วรัตนารา


 ประวัติวัดกู่แก้วรัตนยาราม(หลวงปู่กู่แก้ว)

“ โคพื้นเมือง ปลานิลลือเลื่อง เมืองอ้อยหวาน เที่ยวงานส่งกู่ เพียปู่เมืองโบราณ ”

วัดกู่แก้ววิ บ้านเพียปู่ หมู่ 8 ตำบล ไชยวาน อำเภอ ไชยวาน จังหวัด อุดรธานี วัดกู่แก้ว เป็นวัดสังกัด มหานิกาย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไชยวาน ทางด้านทิศ ตะวันออก ของ ที่ว่าการอำเภอไชยวาน ประมาณ 2.5 กิโลเมตร วัดกู่แก้ว ถือได้ว่าเป็นดินแดนอารยะธรรม ที่ล้ำค่าอีกแห่งหนึ่ง ของจังหวัดอุดรธานี วัดกู่แก้วมีตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน เมื่อประมาณ ร.ศ 101 ได้พบบันทึกจากรอยจารึก ไว้ในใบเสมา ความว่า มีพระธุดงค์รูปหนึ่ง มีชื่อว่า พระอาจารย์ อุ่ม ได้เดินธุดงค์มาจาก ภูรังกา จังหวัด นครพนม เมื่อก่อนนั้นบริเวณที่ตั้งวัดแห้งนี้ เป็นป่าดงดิบมีสัตว์ร้ายอาศัยอยู่มากมาย ใครหลัดหลงเข้าไป ส่วนมากไม่ค่อยมีชีวิตรอดกลับมาได้ พระอาจารย์ อุ่ม เป็นผู้ค้นพบหลังฐานซากปรักหักพัง ของวัดร้างแห่งนี้ และ ได้ เกณฑ์ชาวบ้านใน ละแวกนั้น ช่วยกันบูรณะก่อตั้งเป็นวัดขึ้นมาใหม่ (คือวัดกู่แก้วในปัจจุบัน)  อ่านเพิ่มเติม...

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอไชยวาน เมืองแห่งความสุข


 แหล่งท่องเที่ยวอำเภอไชยวาน เมืองแห่งความสุข

แหล่งท่องเที่ยวอำเภอไชยวาน เมืองแห่งความสุข

ในประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยว ในแต่ละจังหวัดและแต่ละอำเภอมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมาย ตำบลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยว ประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดสันติกาวาส สวนสาธารณะหนองไชยวาน และสวนดอกไม้บ้านไร่ฟาร์ม อ่านเพิ่มเติม...

วัดโพธิ์ศรีทุ่ง


 ประวัติวัดโพธิ์ศรีทุ่ง

เมื่อตั้งหมู่บ้านประมาณปี พ.ศ. 2373 คณะผู้นำหมู่บ้านได้กำหนดขอบเขตสถานที่ตั้งวัดชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันสร้างพระปางทรงสี่เหลี่ยมยอดตัดขึ้นหนึ่งองค์ ไม่มีหลักฐานยืนยันการสร้างเพื่อสิ่งใดและไม่มีทางเข้าออกจะมีเป็นช่องกระจกกลมๆหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอยู่ส่วนบุญขององค์และสถูป (ชาวบ้านเรียกว่า อูป ) ประดิษฐานหลวงพ่อทองคำและเป็นที่จำวัตรของ ญาคู หลักคำแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อวัดไว้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพุทธศาสนา และประเพณีที่สืบทอดกันมา ในปีพ.ศ. 2400 ปรากฏหลักฐานการตั้งชื่อวัด เนื่องจากสถานที่ตั้งวัดมีต้นโพธิ์จำนวนสองต้นภายในวัด จึงได้ตั้งชื่อว่า “วัดโพธิ์ศรี” อ่านเพิ่มเติม...

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่


 นางมณีจันทร์ อินยก เกิดเมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2500 อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 6 ก.ค. 2500 อาศัยที่บ้านเลขที่ 20 ม. 9 บ้านนาทรายสมวิไลมีอาชีพ ทำนา เป็นหลัก และมีอาชีพเสริม คือสานตะกร้า สานกระติบข้าวด้วยไม้ไผ่ และต่อมาได้มีการจัดตั้งกลุ่มจักสานขึ้น ภายในหมู่บ้าน เพื่อทำอาชีพเสริมและเพื่อหารายได้เสริมในครอบครัว และต่อมา กศน.ตำบลนาทราย , กศน.อำเภอพิบูลย์รักษ์ ได้เข้าไปช่วยส่งเสริม สนับสนุน ในเรื่องจัดอบรมเพิ่มความรู้ , อบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากร และส่งเสริมช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ จนถึงปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพชุมชนต้นแบบด้านเกษตรกรรม

 


ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพชุมชนต้นแบบด้านเกษตรกรรม

เจ้าของสถานที่ นายดำรงค์ เบ้าทอง

ที่ตั้ง 35 หมู่ 7 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประโยชน์ของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันที่มาและความสำคัญ

นายดำรงค์ เบ้าทอง ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ไม่ได้มีงานประจำทำ จึงได้มาเข้าร่วมอบรมการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ แล้วทำการทดลองปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จนกระทั่งมีคนมาติดต่อขอซื้อพันธุ์กิ่งมะนาวจึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำการเกษตร หลังจากนั้นนายดำรงค์ ได้มาเข้าร่วมอบรมในการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และการทำปุ๋ยดิน จึงเริ่มทำการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง พอผลผลิตมากก็มีการแจกเพื่อนบ้าน และจำหน่าย โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน และประสบผลสำเร็จในการทำอาชีพเกษตรกรและเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลสุมเส้า อ่านเพิ่มเติม...

ทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี


ทะเลบัวแดง 
ตั้งอยู่ในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อยู่ในบึงน้ำจืด บึงหนองหาน แหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไป ด้วย พันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำ จำนวนมาก โดยดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นักท่องเที่ยวจะมองเห็นดอกบัวแดง บานเต็มท้องน้ำ หนองหานสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า ทะเลบัวแดง ซึ่งในทุกปีนักท่องเที่ยว สามารถความงดงามของทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี มีงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ณ วัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อ่านเพิ่มเติม...


ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว


 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

เจ้าของสถานที่ นายทักษิณ ดาขาว

ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 32 หมู่ 9 บ้านโนนรัง ตำบลสร้างแป้น อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประโยชน์ของกะลามะพร้าว ที่มาและความสำคัญ

มะพร้าวเป็นพืชยืนต้น ขนาดกลาง เพาะปลูกได้ดีบริเวณดินทรายหรือชายทะเล ผลมีสีเขียวอ่อนและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อแก่จัด รับประทานได้ทั้งน้ำและเนื้อ ทุกส่วนในมะพร้าว 1 ต้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย กะลามะพร้าว วัสดุเหลือใช้จากผลมะพร้าว สามารถนำมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้มากมาย ได้แก่ ทำถ่านหุงต้ม ถ่านกัมมัน น้ำควันถ่านสำหรับใช้ป้องกันมอดแมลง ประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ และอุปกรณ์งานครัว อ่านเพิ่มเติม...

วัดอัมพวันวิทยาราม

 


ประวัติหลวงปู่แก้ว

พระหลวงปู่แก้ว เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีหน้าตักกว้าง 83 นิ้ว สูง 145 นิ้ว สร้างขึ้นในสมัยที่พระยาคงคาปกครองเมืองราชคฤห์ คือบ้านเพียในปัจจุบัน ซึ่งในสมัยนั้นเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ ต้องการแผ่อำนาจการปกครองลงมาทางฝั่งขวาของพระยาเชียงสา ทหารเอกของเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทร์ พาคนลาวกลุ่มหนึ่ง มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองราชคฤห์ ต่อมาพระยาคงคาำด้แต่งงานกับนางเพีย ซึ่งเป็นน้องสาวของพระวอ พระตาเจ้าเมืองหนองบัวลุ่มภู จึงได้ เปลี่ยนชื่อเมืองราชคฤห์เดิมมาเป็นเมืองเพีย ตามชื่อของภรรยาของพระยาคงคา อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดงเรือง

 


หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้มีพระราชดารัสที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ไว้ตอนหนึ่งว่า

“...พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคาว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็พอแค่นั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้ มีความคิดว่าทาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น...”

พระราชดารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ อ่านเพิ่มเติม...

ล่องแพวังใหญ่


 ประวัติความมา

อำเภอวังสามหมอ ได้ก่อตั้งเป็นกิ่งอำเภอวังสามหมอ เมื่อ พ.ศ. 2518 และได้รับยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 นาม“ วังสามหมอ ” มาจากตำนานที่ว่า มีจระเข้ใหญ่ตัวหนึ่ง ได้หลงกลืนร่างธิดาของเจ้าเมืองท่าขอนยางและกลัวความผิดจึงหนีการตามล่ามาอาศัยอยู่ที่วังน้ำใหญ่ของลำน้ำพันชาด พอเจ้าเมืองได้ข่าวจึงให้หมอจระเข้พอเจ้าเมืองได้ข่าวจึงให้หมอจระเข้มาปราบจระเข้ตัวนี้ โดยให้หมอผู้มีเวทย์มนต์มาทำพิธี แต่หมอจระเข้ 2 คนแรกสู้พญาจระเข้ไม่ได้จนต้องสังเวยชีวิต เพราะการที่ใช้หมอจระเข้ถึง 3 คนนี้เอง วังน้ำแห่งนี้ จึงถูกตั้งชื่อว่า “ วังสามหมอ ” และถูกนำมาใช้เป็นชื่ออำเภอในที่สุด อ่านเพิ่มเติม...

บ่อน้ำผุด กศน.ตำบลหนองแวง

 


บ่อน ้ําผุดกุดโสมทอง

ที่ตั้ง : บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 ต้าบลหนองแวง อ้าเภอน้้าโสม จังหวัดอุดรธานี

วันที่ 26 เมษายน 61 เวลา15.00 น. ที่ทุ่งนาบ้านหนองแวง ม.1 ต.หนองแวง อ.น้้าโสม จ.อุดรธานี

ที่ชื่อว่า เป็นบ่อน้้าผุดกุดโสมทองหรือ หัวคูน ซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนา ด้านหลังวัดป่าชะโนด หรือชื่อที่ได้รับการตั้ง

ใหม่ว่า วัดป่าท่าวารีศรีสาคารดอนวิเวก โดยได้รับการพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คหรือแหล่งท่องเที่ยวด้านอารย

ธรรมแห่งใหม่ของอ้าเภอน้้าโสม โดยมีโครงการว่า จะท้าการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ประมาณ 8 ไร่เศษ และ

ก่อสร้างรูปปั้นพญานาคที่ชื่อว่า”ปู่ศรีสัตตบรรณอนันตนาคราช หรือ ปู่หัวคูน” เป็นรูปปั้นพญานาค สีเขียว

มรกต 7 เศียร สูง 17 เมตร มีขนดหางยาว 77 เมตร รอบบริเวณบ่อน้้าผุด หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า”หัวคูน”

ที่อยู่บริเวณกลางทุ่งนาบ้านหนองแวง โดยมีชาวบ้านในพื้นที่และต่างถิ่น ทยอยเดินทางมาขอ โชคลาภ อ่านเพิ่มเติม...ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand