TKP HEADLINE

การแปรรูปอาหารจากปลา


การแปรรูปอาหารจากปลา

วิถีชีวิตของชาวชนบท จะมีการพึ่งพาอาสัยธรรมชาติในการดำรงชวิต ในเขตอำเภอวังสามหมอซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดอุดรธานี โดยอยู่ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 96 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง โดยประชาชนชาวอำเภอวังสามหมอส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม พื้นที่ด้านทางทิศเหนือของอำเภอจะเป็นที่ราบสูง ส่วนใหญ่จะทำไร่ เช่น สวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสันปะหลัง อ้อย เป็นต้น ส่วนพื้นที่ทางด้านทิศใต้จะที่ติดกับลำน้ำปาว อ่านเพิ่มเติม...

 

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand