TKP HEADLINE

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 ประเภทแหล่งเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายแสงเลิศ กงซุย


ประวัติความเป็นมาของแหล่งเรียนรู้

กศน.ตำบลโพนสูง สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยวาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงตั้งศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล กศน.ตำบลโพนสูงได้ทำ MOU กับ ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นายแสงเลิศ กงซุย ใช้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประจำ กศน.ตำบล ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของ กศน.ตำบลโพนสูง อ่านเพิ่มเติม...

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดอุดรธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand